Kasa İşlemleri...
Reklam
Reklam
Reklam
Taner Öner

Taner Öner

Taner Öner

Kasa İşlemleri...

02 Mart 2018 - 09:22

Herkese merhabalar,

Öncelikle 1 Mart Muhasebeciler günümüzü kutluyorum.

Kasadan para çekme konusunda kanuni bir kısıt vardır. Buda 459 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde belirlenen 7.000 TL’lik tutardır. Bu sınır şirketlerin diledikleri gibi ortak ve şirket carilerine ödeme yapmalarını engellemektedir.

459 sıra no.lu VUK Genel Tebliğince 7000 TL’lik kasa sınırı aranmayan harcamalar aşağıdaki gibidir;                                                  

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,                                                                       

b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin,                                                                                                              

c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin,                                               

d) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,                                         

e) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,                                                                                              

f) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Örnek: ABC A.Ş. 500.000 TL değerinde bir bina almış olup bu binayı şirket aktifine kaydetmiştir.

-----------------------------29.02.2018--------------------------

100 KASA 500.000                                                                                                                                                                          

102 BANKALAR 500.000                                                                                                                                                    -----------------------------29.02.2018--------------------------

252 BİNALAR 500.000                                                                                                                                                  

100 KASA 500.000                                                                                                                                                        

----------------------------------------------                                                                                                                               Burada işin doğası gereği bankadan para çekilecek olup bu para mecburen 100 KASA hesabına alınacaktır. Buradan da, tapuda çıkış yapılacak olup binanın alımı gerçekleşecektir. Bu nedenle bu tür işlemlerde işin doğası gereği kasa sınırı aranmamaktadır.                                               7.000 TL’lik sınırın aşılması halinde işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Örneğin kasadan 131 hesaba 100.000 TL virman yapmanın cezası;100.000 x 0,05= 5.000 TL Özel Usulsüzlük cezasıdır.                                                                                           Birtakım şirketler ortaklarına yönelik kasadan çıktıkları paralarda 7.000 TL sınırına dikkat etmemektedirler. Unutulmamalıdır ki, kasadan ortağa yapılan çıkışlarda 7.000 TL sınırı varken bankadan yapılan çıkışlarda böyle bir sınır bulunmamaktadır.                                                

YANLIŞ KAYIT------------29.02.2018--------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 7001                                                                                                                                                                         

100 KASA 7001                                                                                            

DOĞRU KAYIT-----------29.02.2018--------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 7.001                                                                                                                                                                              

102 BANKALAR 7.001                                                                                                                                                        -------------------------------------------------------------------------

Kasadan bankaya ve bankadan kasaya yapılan çıkışlarda herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

 

-----------------------------29.02.2018--------------------------

100 KASA 7.001                                                                                                                                                                              

102 BANKALAR 7.001                                                                                                                                                                       -----------------------------29.02.2018--------------------------

102 BANKALAR 7.001                                                                                                                                                                              

100 KASA 7.001                                                                                                       -----------------------------------------------------------------------

Ayrıca bazı mükellefler ödeme limitinin üzerindeki bir faturanın parça parça ödenerek kapatılacağı gibi yanlış bir düşünceye sahipler. Kayıtlarına aldıkları faturaları parça parça 7.000 TL’nin altında bir bedelle kasadan tediye makbuzuyla ödemektedirler.                          Bazı durumlarda, mizan üzerinde 320 Satıcılar hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda ve fakat gerçekte böyle bir borcun hasıl olmaması halinde hem cariyi kapatmak hem de kasayı azaltmak için başvurulan bir yöntemdir. Ancak bu doğru bir hareket değildir.                            459 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin 4.1.2. Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler başlıklı kısmı aşağıdaki gibidir;                                 Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında bu Tebliğin (4.1.) bölümünde belirlenen haddi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                        Örnek verecek olursak;  ABC A.Ş. 12.000 TL tutarında ticari mal almıştır. Ödemeyi farklı tarihlerde aşağıdaki gibi yapmıştır;                   YANLIŞ KAYIT----------29.02.2018---------------------------                                  

 320 SATICILAR 3.000                                                                                                                                                           

100 KASA 3.000                                                                                                                                                            -------------------------------29.03.2018---------------------------                                                                                                                 320 SATICILAR 4.000                                                                                                                                                                              

100 KASA 4.000                                                                                                                                                                           ------------------------------29.04.2018--------------------------

320 SATICILAR 5.000

100 KASA 5.000                                                                                                                                                          -----------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kayıt ve ödeme şekli yanlıştır. Yapılan kaydın ve ödeme şeklinin aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.

DOĞRU KAYIT----------29.02.2018--------------------------

320 SATICILAR

3.000                                                                                                                                                                              

102 BANKALAR 3.000                                                                                                                                                -----------------------------29.03.2018--------------------------

320 SATICILAR 4.000                                                                                                                                                    102 BANKALAR 4.000                                                                                                                                             

--------------------------29.04.2018------------------------

320 SATICILAR 5.000

102 BANKALAR 5.000                                                                                                                                             

-----------------------------------------------------------------------

Sizlere yardımcı olacağını umarak iyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum